4.-7.8.2016, Helsinki

Organizers

The ASSEMBLY events are organized by over 200 volunteers. The volunteers fall under various teams, or crews: Core, BuildCrew, CompoCrew, GameCrew, InfoCrew, LiveCrew, NetCrew, WebCrew, Security.

Would you like to join us in organizing the greatest computer festivals in Finland? See the open positions on the recruitment page!


Core team

The core team of ASSEMBLY is composed of the two main organizers and the function heads.

Pekka "Pehu" Aakko

Pehu is a long-time demoscene veteran with roots going back to the late 1980s. He used to odd jobs (and coding too) on the Amiga group Accession and is one of the really oldskool blokes.

During daytime he work as an Operations Director in Unity Technologies.

Pehu has been involved with ASSEMBLY since ASSEMBLY '92, and became one of the main organizers in ASSEMBLY '93.

Contact Pehu.

Jussi "Abyss" Laakkonen

Abyss first became involved with the demoscene in early 1992, when Starport, his BBS, became Future Crew's new HQ. Working as an organizer in the legendary group naturally bought him to work also with the Finnish demo party.

During off-Assembly times Abyss work as the Executive Vice President for Everyplay & Ads at Unity Technologies.

Abyss has been involved with ASSEMBLY since '92, and has been one of the main organizers since ASSEMBLY '95.

Contact Abyss.

 


Other organizers for Assembly Summer 2016

Function Heads

Laura Vallo, HR manager
Markus Tenhunen, Buildcrew
Spiikki Sillanpää, Compocrew
Lassi Pölönen, Gamecrew
Tatu Patronen, Infocrew
Lauri Kangas, Livecrew
Matti Antila, Netcrew
Tero Forsberg, Security
Antti Myyrä, Webcrew

Buildcrew

Anna Vottonen
Antti Haapaniemi
Antti Hara
Atte Rautaoja
Axel Kujala
Heidi Virta
Ida Isoherranen
Jani Gråsten
Janne Rämö
Jenni Moll
Kaisli Rajamäki
Kalle Paimen
Kari Kajaus
Katja Saarinen
Matti Tuunanen
Ossi Hakkarainen
Raino Harakka
Simo Naumanen
Teemu Eskola
Varpu Reiniaho
Vesa Kyllönen

Compocrew

Anna-Liisa Mattila
Antti Rummukainen
Antti Kiuru
Esko Ahonen
Iikka Pietilä
Kristiina Marttinen
Mikko Sivulainen
Nasu Viljanmaa
Pasi Kärkkäinen
Peter Halin
Riitta Tiermas
Sari Avikainen
Sini Lehtonen
Teemu Rytsy
Tomi Ruohoalho
Tuomas Nieminen
Ville Jouppi
Ville Sundell
Visa-Valtteri Pimiä

Gamecrew

Abdalle Ali
Aida Palmgren
Akash Singh
Anssi Jaatinen
Antti Pollari
Camilla Hurula
Harri Pitkänen
Iiro Kalli
Ilari Richardt
Ilkka Sartjärvi
Jan-Kristian Herring
Jani Malino
Janne Mattila
Joel Toivonen
Joni Hägg
Joni Juntto
Juha Ahola
Juha Kurppa
Juho Klemola
Juho Nieminen
Kalle Muurila
Karo Laine
Kata Kaski
Markus Koskivirta
Mico Airasvuo
Mikko Kontturi
Mirko Ahonen
Noora Isoranta
Ossi Ahosalmi
Otto Vitikainen
Paul Korpinen
Petri Hämälä
Samppa Hynninen
Sara Järvinen
Silja Gustafsson
Teemu Hiilinen
Teemu Tunkkari
Tomi Matias Hakanen
Tomi Pitkänen
Tomi Suutari
Tommi Myllys
Tuomas Silen
Yoonis Abukar
Patrik Hautala
Teemu Petäjäniemi
Ville Närhi
Katariina Pirttijärvi
Suvi Sivulainen

Human resources

Jasmina Khabbal
Maaren Rekola
Teemu Keso
Tytti Vierimaa

Infocrew

Aaro Yli-Öyrä
Anders Nylander
Antti Haapalahti
Anu Virtanen
Arra Korhonen
Camilla Heiskanen
Emil Holsti
Geraldina Girs
Jaakko Ruutiainen
Jenna Lee Matihaldi
Jenna Tyrväinen
Jenni Ruutiainen
Jenny Karjalainen
Joonas Katko
Juho Hämäläinen
Jussi Kaatiala
Kasper Kivikataja
Katariina Kiiskilä
Laura Ahokas
Liv Haapala
Paula Hokkanen
Petri Louhenheimo
Susanna Ilmonen
Tino Valo
Ville Vilpas
Ferrix Hovi
Oona Kaasinen
Miika Huttunen
Outi Sorsa
Mikael Peltomaa

Livecrew

Aino Häkkinen
Aki Peltokoski
Aleksi Kinnunen
Anssi Kolehmainen
Antti Louko
Chris Helenius
Eero Ahola
Emmi Halmela
Esamatti Käkelä
Helinä Kytönen
Henrik Heikkilä
Jaakko Vallo
Jarkko Räsänen
Joni Tikkanen
Jonne Lehtinen
Joonas Järveläinen
Joonas Väätäinen
Joose Lahtinen
Juha Kyllönen
Juho Jokelainen
Maria Ruokojärvi
Meea Kemppainen
Miika Väre
Mika Nieminen
Mika Taipola
Mikko Männistö
Mio Taalas
Mira Koskinen
Niko Ikonen
Ossi Miikkulainen
Otto Jahnukainen
Outi Okkonen
Pertti Vähäsarja
Petri Koistinen
Petteri Lyytinen
Sami Reijonen
Sampsa Kaskela
Santeri Lehtonen
Santtu Pajukanta
Tero Marttila
Tiina Hietala
Timo Toivanen
Tuomas Hara
Vesa-Pekka Palmu
Ville Partanen
Ville Tele
Emilia Kokko
Juho Kirjavainen
Juho Mäkinen
Leena Koskimäki
Tatu Häkkinen
Teppo Kauppinen
Tuula Ylikorpi
Teppo Rekola
Niko Vähäsarja
Arto Seppä
Henri Taino
Henri Valkeinen
Joonas Häll
Riina Nieminen
Sonja Ängeslevä
Teppo Suominen
Tomi Hämäläinen

Netcrew

Antti Jaakkola
Antti Tönkyrä
Ari Flinkman
Henri Grönroos
Henri Hassel
Henri Mäkinen
Jaakko Setälä
Jarkko Girs
Jarno Ahlström
Jesse Hallio
Jose Juhala
Krista Lind
Matti Riekkinen
Mihail Papazoglou
Mikko Kannisto
Mikko Rantanen
Mikko Tainio
Samsa Uschanoff
Seppo Hätönen
Teddy Grenman
Teemu Pöllänen
Toni Syvänen
Toni Vettenranta
Tuomas Riihimäki
Tuomas Toivola
Ukko Liukkonen
Valtteri Karu
Jussi Hämäläinen

Webcrew

Aurora Tulilaulu
Felix Ippolitov
Henna Tuunainen
Joona Romppanen
Jussi Judin
Karoliina Sivén
Linnea Samila