Organizers

Organization chart

The ASSEMBLY events are organized by over 200 volunteers. The volunteers fall under various teams, or crews:

  • Core
  • NetCrew
  • WebCrew
  • CompoCrew
  • LiveCrew
  • InfoCrew
  • GameCrew
  • BuildCrew
  • Security

Would you like to join us in organizing the greatest computer festivals in Finland? See the open positions on the recruitment page!


Core team

The core team of ASSEMBLY is composed of the two main organizers and the function heads.

Pekka "Pehu" Aakko

Pehu is a long-time demoscene veteran with roots going back to the late 1980s. He used to odd jobs (and coding too) on the Amiga group Accession and is one of the really oldskool blokes.

During daytime he work as an Operations Director in Unity Technologies.

Pehu has been involved with ASSEMBLY since ASSEMBLY '92, and became one of the main organizers in ASSEMBLY '93.

Contact Pehu.

Jussi "Abyss" Laakkonen

Abyss first became involved with the demoscene in early 1992, when Starport, his BBS, became Future Crew's new HQ. Working as an organizer in the legendary group naturally bought him to work also with the Finnish demo party.

During off-Assembly times Abyss work as the Executive Vice President for Everyplay & Ads at Unity Technologies.

Abyss has been involved with ASSEMBLY since '92, and has been one of the main organizers since ASSEMBLY '95.

Contact Abyss.

 


Other organizers

Function Heads

Laura Vallo, HR manager
Markus Tenhunen, Buildcrew
Lassi Pölönen, Gamecrew
Tatu Patronen, Infocrew
Lauri Kangas, Livecrew
Matti Antila, Netcrew
Tero Forsberg, Security
Antti Myyrä, Webcrew

Buildcrew

Antti Haapaniemi
Antti Hara
Atte Rautaoja
Axel Kujala
Heidi Virta
Ida Isoherranen
Jani Gråsten
Janne Rämö
Jenni Moll
Joona Romppanen
Kaisli Rajamäki
Kalle Paimen
Kari Kajaus
Markus Kannisto
Markus Tenhunen
Matti Tuunanen
Mia Aho
Ossi Hakkarainen
Raino Harakka
Simo Naumanen
Teemu Eskola
Vesa Kyllönen

Gamecrew

Akash Singh
Anssi Jaatinen
Antti Hemilä
Antti Pollari
Elias Kario
Elisa Rissanen
Elmo Porttikivi
Emmi Miettinen
Hermanni Ahtiainen
Ilkka Sartjärvi
Jan-Kristian Herring
Jani Malino
Jesse Kulmala
Joel Ward
Joni Juntto
Joona Ryöppy
Juha Ahola
Juho Nieminen
Karo Laine
Kata Kaski
Katariina Pirttijärvi
Kim Heikkinen
Lassi Pölönen
Lauri Jääskeläinen
Lii Dang
Markus Koskivirta
Matti Jokinen
Mico Airasvuo
Noora Isoranta
Ossi Ahosalmi
Otto Vitikainen
Paul Korpinen
Petri Hämälä
Riku Pirttinokka
Salla Korpelainen
Samppa Hynninen
Sara Järvinen
Siina Parta
Siiri Paananen
Silja Gustafsson
Teemu Tunkkari
Teppo Suominen
Tomi Suutari
Tommi Myllys
Tuomas Silen
Ville Närhi

Human-resources

Elli Niskanen
Jasmina Khabbal
Laura Vallo
Maaren Rekola
Teemu Keso
Tero Kyttänen

Infocrew

Aaro Yli-Öyrä
Anders Nylander
Antti Haapalahti
Anu Virtanen
Camilla Heiskanen
Emil Holsti
Emmi Juolahti
Geraldina Girs
Jaakko Ruutiainen
Jaana Miettinen
Jenna Lee Matihaldi
Jenna Tyrväinen
Jenni Ruutiainen
Jenny Karjalainen
Jessica Mennander
Johanna Malmberg
Juho Hämäläinen
Jussi Kaatiala
Katja Saarinen
Laura Ahokas
Miika Huttunen
Mikael Peltomaa
Mirko Ahonen
Oona Kaasinen
Outi Sorsa
Patrik Hautala
Paula Hokkanen
Petri Louhenheimo
Susanna Ilmonen
Tatu Patronen
Teemu Eskola
Teemu Petäjäniemi
Tino Valo
Tuukka Kivilahti
Ville Roth
Ville Vilpas

Livecrew

Anssi Kolehmainen
Arto Seppä
Chris Helenius
Emilia Kokko
Emmi Halmela
Henri Taino
Jaakko Vallo
Jarkko Räsänen
Joonas Väätäinen
Juha Kyllönen
Juho Jokelainen
Juho Mäkinen
Lauri Kangas
Markus Juntunen
Meea Kemppainen
Miika Väre
Mika Taipola
Mikko Männistö
Mira Koskinen
Niko Ikonen
Niko Rautanen
Niko Vähäsarja
Otto Jahnukainen
Pertti Vähäsarja
Sampsa Kaskela
Samuli Sorvakko
Santeri Lehtonen
Santtu Pajukanta
Teppo Kauppinen
Teppo Rekola
Teppo Suominen
Tero Keso
Tero Marttila
Timo Toivanen
Tuula Ylikorpi
Vesa-Pekka Palmu
Livecrew-core
Emilia Kokko
Jaakko Vallo
Juho Mäkinen
Lauri Kangas
Miika Väre
Niko Vähäsarja
Teppo Kauppinen
Teppo Rekola
Tuula Ylikorpi

Netcrew

Antti Tönkyrä
Ari Flinkman
Henri Mäkinen
Jarno Ahlström
Jesse Hallio
Jose Juhala
Maija Kemppainen
Matti Antila
Matti Riekkinen
Mikko Tainio
Samsa Uschanoff
Seppo Hätönen
Teddy Grenman
Tero Kilkanen
Toni Syvänen
Toni Vettenranta
Tuomas Riihimäki
Ukko Liukkonen
Valtteri Karu

Webcrew

Antti Myyrä
Aurora Tulilaulu
Felix Ippolitov
Henna Tuunainen
Joona Romppanen
Jussi Judin
Karoliina Siven
Linnea Samila